บุคลากร

Premchai Moolla

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.เปรมชัย มูลหล้า

วุฒิการศึกษา:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:Industrial Work Study, Economic Engineering, Green Production, Process improvement, Industrial Feasibility study ,Entrepreneur

E-mail:premchai.moo@lru.ac.th

Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/premchai_moo/

Panumas Promthet

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่ถนัด:

E-mail: panumas.pro@lru.ac.th

Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/panumas_pro/

Nattachai Pothi

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ.ณัฐชัย โปธิ

วุฒิการศึกษา:

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกล

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาที่ถนัด:

E-mail:nattachai.pot@lru.ac.th

Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/nattachai_pot/

Nattawut Ariyajinno

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ. ดร. ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วัสดุศาสตร์

ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์

สาขาที่ถนัด:

E-mail:nattawut.ari@lru.ac.th

Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/nattawut_ari/

Kan Jantara

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ผศ. กานต์ จันทระ

วุฒิการศึกษา:บธ.ม. (การจัดาการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ

E-mail:kan.jan@lru.ac.th

Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/kan_jan/