Kan Jantara

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
081-964-6495

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ

วุฒิการศึกษา:บธ.ม. (การจัดาการทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด: การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ
E-mail:kan.jan@lru.ac.th
Website: http://ime.idtech.lru.ac.th/th/kan_jan/

ผลงานวิชาการ

Publication

กานต์ จันทระ, และคณะ. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม. การประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั้งที่6, หน้า 512 – 520. 26-27 มกราคม 2560. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.
กานต์ จันทระ โกเมนทร์ พร้อมจะบก และยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์. (2561). ผลิตภาพกระบวนการลำเลียงอ้อยติด
รถบรรทุก. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, หน้า 430 – 437. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา
: มหาวิทยาลัยพะเยา.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2561). การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท กรณีศึกษา โรงผลิตน้ำดื่ม
บ้านนาบอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561, หน้า 1186 – 1192.
23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
กานต์ จันทระ. (2561). เครื่องนวดยางพาราสำหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเลย. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3, หน้า 425 – 431. 31 มีนาคม
2561. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2561). การออกแบบและสร้างเครื่องบีบน้ำหน่อไม้. การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, หน้า 236 – 242. 20 กรกฎาคม
2561. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบขนมจีนแบบสด. การประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั้งที่8. 24-25 มกราคม 2562. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2562). การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด. งานประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12. 26 – 28 มิถุนายน 2562. ชลบุรี : ณ โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2563). การออกแบบพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วย. การประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั้งที่9. 23-24 มกราคม 2563. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของคลังสินค้าไม้แปรรูป กรณีห้างหุ้นส่วนคลัง ไม้วัสดุ. งานประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ2563 มหาวิทยาลัยราชนครปฐม ครั้งที่12. 9-10 กรกฎาคม
2563. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
กานต์ จันทระ, และคณะ. (2564). การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพสำหรับเกษตรกรสวนยางขนาดย่อม. การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่10. 28-29 มกราคม 2564. พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.

รายวิชาที่สอน

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม การออกแบบโรงงาน

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH