สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชา วิศวกรรมการ

Read more

การพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินการต่อไป “เป็นความยากลำบากอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคนๆหนึ่งให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อจะได้นำเอาวิชาชีพวิศวกรรมนำไปประกอบอาชีพในอนาคต”

การพัฒนานักศึกษา จะต

Read more

น้องๆ ปี 1-3 ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior ให้กับรุ่นพี่ปี 4 เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัววิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

น้องๆ ปี 1-3 ได้จัดก

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด

นักศึกษาสาขาวิชาวิศว

Read more

ขอความร่วมมือติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more